Privacy Policy

Ultra - Courier · Express · Parcel

Privatësia

ULTRA c.e.p do të mbajë në mënyrë strikte konfidenciale dhe nuk do t'i zbulojë asnjë pale të tretë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të gjitha ose disa nga informacionet konfidenciale, të cilat mund të jenë komunikuar nga ose në emër të një Pale tjetër, më poshtë të referuara si "Informacioni Konfidencial".

Informacioni konfidencial është si vijon:

  • Adresa, mbiemri dhe mbiemri i Klientit
  • Adresa, mbiemri dhe emri i Marrësit të një Dorëzimi të Mallrave, nëse është ndryshe nga Klienti
  • Adresa, mbiemri dhe emri i dërguesit të dorëzimit të mallrave, nëse është ndryshe nga Klienti
  • Informacione personale të klientëve, dërguesve dhe marrësve të tilla si, datëlindja, vendlindja, nr. Personal, Nr. i telefonit.
  • Çdo informacion që mund të lidhet me mallrat e dorëzuara.

ULTRA c.e.p do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për t'u pajtuar me këtë pikë, dhe në veçanti do të imponojë këtë konfidencialitet ndaj punonjësve, bashkëpunëtorëve, agjentëve dhe ofruesve të shërbimeve.

Megjithatë, kjo ndërmarrje konfidencialiteti nuk është e zbatueshme për informacionin konfidencial që ka hyrë në domenin publik në kohën e marrjes së tij, ose Informacionin Konfidencial që është në posedim të njërës prej Palëve para marrjes së saj, ose kur një nga Palët autorizon Palën tjetër me shkrim për të shpërndarë informacionin konfidencial.

Nëse një zbulim i Informacionit Konfidencial kërkohet nga ligji në fuqi ose nga një gjykatë ose autoritet rregullator kompetent, Pala e kërkuar duhet, sa më shumë që të jetë e mundur, ta informojë Palën tjetër me shkrim menjëherë përpara se të ndërmarrë këtë zbulim dhe të japë ndihmën e saj për Palës tjetër, nëse e kërkon këtë, për të marrë të gjitha masat mbrojtëse. Shpalosja e informacionit konfidencial në këto rrethana nuk do të jetë shkelje e kësaj pike.

2024 Ultra - Courier · Express · Parcel