Dërgesat Ndërkombëtare

 • Kreu
 • Dërgesat Ndërkombëtare
Ultra - Courier · Express · Parcel

Dërgesat Ndërkombëtare

1.Informacion i përgjithshëm.

Për dërgesat ndërkombëtare, klientët duhet të kenë parasysh disa pika të rëndësishme në lidhje me procedurat doganore dhe informacionin e dërgesave. Këtu janë disa gjëra që duhet të keni parasysh:

 • 1. Paketimi: Sigurohuni që dërgesat tuaja të jenë të paktën paketuara dhe të mbrojtura siç kërkohet nga standardet e transportit ndërkombëtar. Përdorni materiale të qëndrueshme dhe të sigurta për të mbrojtur përmbajtjen e dërgesës nga dëmtimi gjatë transportit.
 • 2. Informacioni për përmbajtjen e dërgesës: Për dërgesat ndërkombëtare, ju duhet të jepni një përshkrim të saktë të përmbajtjes së dërgesës. Kjo informacion është i rëndësishëm për procedurat doganore dhe përcaktimin e taksave apo kufizimeve të importit/eksportit.
 • 3. Informacioni për klientin marrës: Sigurohuni që të jepni të gjitha informacionet e nevojshme për klientin marrës. Kjo përfshin emrin e plotë të klientit, adresën, numrin e telefonit, dhe çdo informacion tjetër të nevojshëm për dorëzimin e dërgesës në destinacionin e duhur.
 • 4. Procedurat doganore: Kujdesuni që të keni të gjitha dokumentet e nevojshme për procedurat doganore të dërgesave ndërkombëtare. Këto dokumente mund të përfshijnë faturën e dërgesës, deklaratën e eksportit/ importit, certifikatat e nevojshme, dhe çdo dokument tjetër të kërkuar nga autoritetet doganore.
 • 5. Kufizimet dhe taksat doganore: Informohuni për kufizimet dhe taksat doganore të vendit pritës. Këto mund të përfshijnë taksa doganore, taksa të importit/eksportit, dhe kufizime të veçanta për disa lloje të produkteve. Është e rëndësishme të jeni në dijeni të tyre dhe të përputhni dokumentacionin dhe procedurat me këto kërkesa.

Ju rekomandojmë të konsultoheni me një profesionist në fushën doganore ose të kontaktoni sherbimin e klientit të Ultra C.E.P për informacione të plota dhe të saktësishme në lidhje me dërgesat ndërkombëtare dhe procedurat e rregullta doganore.

2.Procedura Doganore

Procedurat doganore për eksportin e dërgesave të e-commerce ndryshojnë në varësi të vendit ku po dërgoni dërgesën. Megjithatë, këtu janë disa procedura të zakonshme që duhet të keni parasysh:

 • 1. Regjistrimi dhe dokumentacioni: Para se të eksportoni dërgesën tuaj të e-commerce, ju duhet të regjistroheni si eksportues dhe të siguroni dokumentacionin e nevojshëm. Kjo mund të përfshijë aplikimin për një numër identifikues për qëllime doganore , certifikata të eksportit, faturën e dërgesës dhe dokumente të tjera të përcaktuara nga autoritetet doganore.
 • 2. Deklarimi i doganës: Ju duhet të deklaroni dërgesën tuaj tek autoritetet doganore të vendit prej nga po eksportoni. Kjo përfshin paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm dhe plotësimin e formularëve të deklarimit të doganës, siç është fletëkontrolli doganor.
 • 3. Përcaktimi i tarifave doganore dhe taksave: Autoritetet doganore do të përcaktojnë tarifat doganore dhe taksat e nevojshme për dërgesën tuaj të e-commerce. Këto taksa mund të përfshijnë taksa të eksportit, taksa të importit në vendin e pritjes, dhe tarifa doganore për produktet specifike.
 • 4. Procedurat e kontrollit doganor: Autoritetet doganore mund të kryejnë kontrollin e dërgesave tuaja për të verifikuar përmbajtjen dhe për t'u siguruar se janë përputhur me dokumentacionin dhe rregulloret e vendit pritës.
 • 5. Transporti dhe dokumentacioni i përcjelljes: Sigurohuni që të keni dokumentacionin e nevojshëm për transportin e dërgesës, si faturën e transportit dhe dokumentin e përcjelljes. Këto dokumente do të vërtetojnë transportimin e dërgesës dhe do të nevojiten për procedurat doganore në vendin e pritjes.

3.Procedurat e kontrollit Doganor

Procedurat e kontrollit doganor përfshijnë verifikimin e dërgesave të importuara ose eksportuara për të siguruar se ato përputhen me dokumentacionin, ligjet, dhe rregulloret doganore të vendit pritës. Këto procedura mund të përfshijnë:

 • 1. Kontrolli fizik: Autoritetet doganore mund të kryejnë kontrollin fizik të dërgesave duke i inspektuar ato fizikisht. Ky lloj kontrolli mund të përfshijë hapjen e paketave dhe verifikimin e përmbajtjes për të konfirmuar se ajo përputhet me informacionin e deklaruar.
 • 2. Kontrolli dokumentar: Autoritetet doganore mund të verifikojnë dokumentacionin që shoqëron dërgesën, duke përfshirë faturën e dërgesës, dokumentin e transportit, deklaratën doganore, dhe dokumente të tjera të nevojshme. Këto dokumente kontrollohen për të vërtetuar qëndrueshmërinë dhe saktësinë e tyre.
 • 3. Kontrolli x-ray dhe skanimi: Autoritetet doganore mund të përdorin teknologjinë e x-ray dhe skanimin për të kontrolluar përbërjen e brendshme të dërgesave pa hapur fizikisht paketat. Kjo mund të ndihmojë në zbulimin e përmbajtjes së paligjshme, të rrezikshme ose të ndaluar.
 • 4. Analiza laboratorike: Në disa raste, autoritetet doganore mund të kërkojnë analiza laboratorike të mueve ose mostrave të dërgesave për të verifikuar përmbajtjen dhe cilësinë e produkteve. Kjo është e veçanërisht e zakonshme për produkte të caktuara që kërkojnë certifikime ose leje të veçanta.
 • 5. Verifikimi i dokumentacionit doganor: Autoritetet doganore verifikojnë të dhënat dhe informacionin e paraqitur në dokumentacionin doganor, përfshirë vlerën, origjinën, peshën, klasifikimin tarifor dhe informacione të tjera të rëndësishme. Kjo është për të siguruar konformitetin dhe saktësinë e dokumentacionit.

Këto janë disa prej procedurave të zakonshme të kontrollit doganor që aplikohen nga autoritetet doganore për të siguruar që dërgesat përputhen me rregulloret dhe kushtet e importit dhe eksportit. Procedurat e kontrollit doganor mund të ndryshojnë në varësi të vendit dhe produktit të përfshirë.

4.Dorëzimi i dergesave

Për dërgesat që janë të destinuara për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, koha e dorëzimit është 2-4 dite pune ne Kosove dhe 3-6 dite ne Maqedoni Kjo kohë përfshin kohën që dërgesa kalon nëpër të gjitha procedurat doganore me sukses (festat zyrtare dogana nuk punon)Pas kalimit të suksesshëm të procedurave doganore, dërgesa do të jetë gati për dorëzim në adresën e destinacionit në Kosovë ose Maqedoni të Veriut brenda kësaj kohe.

Është e rëndësishme të kuptoni se koha e dorëzimit mund të ndryshojë në varësi të faktorëve të tjerë, si për shembull ngarkesa e trafikut, kushtet e rrugëve, ose rregulloret lokale. Megjithatë, në përgjithësi, kjo periudhë kohore është e planifikuar për të siguruar dorëzimin e suksesshëm të dërgesave në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut pas kalimit të procedurave doganore.

Ju rekomandoj të mbani kontakte të rregullta me shërbimin e klientit të kompanisë postare për të marrë informacione të freskëta rreth kohës së pritjes së dërgesave dhe për të adresuar çdo pyetje apo shqetësim që mund të keni.

5.Pakot e ndaluara për kontroll Fizik në Doganë

Nëse një dërgesë është ndaluar për kontroll fizik nga dogana, ka disa hapa të rëndësishëm që duhet të ndiqni:

 • 1. Komunikoni me autoritetet doganore: Pasi dërgesa është ndaluar për kontroll fizik, autoritetet doganore do të jenë përgjegjëse për kryerjen e kontrollit. Në këtë rast, duhet të komunikoni me autoritetet për të kërkuar informacion mbi arsyet e ndalimit dhe udhëzimeve për vazhdimin e procesit.
 • 2. Plotësoni dokumentacionin shtesë: Autoritetet doganore mund t'ju kërkojnë dokumentacion shtesë për të vazhduar procesin e kontrollit. Këto dokumente mund të përfshijnë faktura të shtesë, dokumentacion teknik, certifikata ose çertifikata të tjera që tregojnë natyrën dhe përmbajtjen e dërgesës.
 • 3. Asistoni në kontrollin fizik: Autoritetet doganore mund t'ju kërkojnë të asistoni në kontrollin fizik të dërgesës. Kjo mund të përfshijë hapjen e paketave, verifikimin e përmbajtjes dhe kontrollet e tjera që ata duhet të kryejnë për t'u siguruar se dërgesa është e ligjshme dhe e përputhshme me rregulloret doganore.
 • 4. Përmbushni kërkesat doganore: Nëse gjatë kontrollit fizik autoritetet doganore zbulojnë ndonjë shkelje apo mospërputhje me rregulloret, ata do t'ju jepin udhëzime të veçanta për të përmbushur kërkesat doganore. Ju duhet të ndiqni këto udhëzime dhe të plotësoni çdo kërkesë shtesë që ata vendosin për të lejuar vazhdimin e dërgesës.
 • 5. Pasojani udhëzimet e autoriteteve doganore: Pas kontrollit fizik, autoritetet doganore do t'ju japin udhëzime për vazhdimin e dërgesës. Këto udhëzime mund të përfshijnë detyrimin për të rregulluar ose zëvendësuar paketat e dëmtuara, rishikimin e dokumentacionit ose vendosjen e tarifave doganore.
 • 6. Paguani tarifat dhe taksat doganore: Nëse ka tarifa ose taksa doganore që duhet të paguhen për dërgesën, duhet t'i paguani ato sipas udhëzimeve të autoriteteve doganore.

Pushime zyrtare në Maqedoninë e Veriut

 • 01 Janari (e Hënë), Viti i Ri
 • 07 Janari Krishtlindjet, dita e parë e Krishtlindjes sipas kalendarit ortodoks, respektivisht 08 janari është ditë jo pune
 • 06 Janari Buzmi, një ditë para Krishtlindjeve,
 • 19 Janari (e premte), Epifania (Ujërat e bekuar)
 • 27 Janari (e shtunë), Shën Sava
 • 01 Prill (e hënë), Pashkët, dita e dytë e Pashkëve
 • 8 Prilli (e hënë), Dita Ndërkombëtare e Romëve
 • 10 Prilli Fitër Bajrami, dita e parë e Fitër Bajramit
 • 01 Maji Dita e Punës
 • 03 Maji (e premte), E premtja e madhe, e premtja para Pashkëve
 • 06 Maji Pashkët, dita e dytë e Pashkëve sipas kalendarit ortodoks
 • 23 Maji (e enjte), Dita Ndërkombëtare e Vllahëve
 • 24 Maji “Shën Kirili dhe Metodi”- Dita e shenjtorëve sllavë
 • 21 Qershori (e premte), Rrëshaja, e premtja para Rrëshajës
 • 16 Qershori (e diel) Kurban Bajrami, dita e parë e Kurban Bajramit
 • 02 Gushti Dita e Republikës
 • 28 Gushti (e mërkurë), Ngjitja e Zonjës Shën Mëri (Zonja e Madhe)
 • 08 Shtatori Dita e Pavarësisë
 • 28 Shtatori (e shtunë), dita Ndërkombëtare e Boshnjakëve
 • 11 Tetori Dita e Kryengritjes Popullore
 • 12 Tetori (e shtunë), Jom Kipur, dita e parë e Jom Kipur
 • 23 Tetori Dita e Luftës Revolucionare Maqedonase
 • 01 Nëntori (e premte), Festa e të gjithë shenjtorëve
 • 22 Nëntori (e premte), Dita e Alfabetit Shqip
 • 08 Dhjetori “Shën Klimenti i Ohrit”, respektivisht 09 (e hënë) është ditë jopune
 • 21 dhjetori(e shtunë), Dita e mësimit në gjuhën turke
 • 25 Dhjetori (e mërkurë), dita e parë e Krishtlindjes

6. Ndarja e zonave dhe cmimet për dërgesat ndërkombëtare

Zona 1 0.5 KG 1 KG 1.5 KG 2 KG
Bosnja dhe Hercegovina 56.53 66.68 76.83 86.98
Greqi 56.53 66.68 76.83 86.98
Zona 2 0.5 KG 1 KG 1.5 KG 2 KG
Austri 62.48 73.7 84.93 96.15
Itali 64.63 75.85 87.1 93.33
Gjermani 64.63 75.85 87.1 93.33
Vatikan 64.63 75.85 87.1 93.33
Zona 3 0.5 KG 1 KG 1.5 KG 2 KG
Andorra 64.63 75.85 87.10 98.33
Belgjikë 64.63 75.85 87.10 98.33
Bullgari 64.63 75.85 87.10 98.33
Danimarkë 64.63 75.85 87.10 98.33
Finlandë 64.63 75.85 87.10 98.33
Francë 64.63 75.85 87.10 98.33
Hollandë 64.63 75.85 87.10 98.33
Hungari 64.63 75.85 87.10 98.33
Islandë 64.63 75.85 87.10 98.33
Izrael 64.63 75.85 87.10 98.33
Maltë 64.63 75.85 87.10 98.33
Mbretëri e Bashkuar 64.63 75.85 87.10 98.33
Monako 64.63 75.85 87.10 98.33
Norvegji 64.63 75.85 87.10 98.33
Poloni 64.63 75.85 87.10 98.33
Portugali 64.63 75.85 87.10 98.33
Kroaci 64.63 75.85 87.10 98.33
Qipro 64.63 75.85 87.10 98.33
Republika Çeke 64.63 75.85 87.10 98.33
Rumani 64.63 75.85 87.10 98.33
Turqi 64.63 75.85 87.10 98.33
Suedi 64.63 75.85 87.10 98.33
Spanjë 64.63 75.85 87.10 98.33
Sllovaki 64.63 75.85 87.10 98.33
Slloveni 64.63 75.85 87.10 98.33
Luksemburg 64.63 75.85 87.10 98.33
Zona 4 0.5 KG 1 KG 1.5 KG 2 KG
Kanada 65.7 78.3 90.9 103.5
Groelandë 65.7 78.3 90.9 103.5
Meksikë 65.7 78.3 90.9 103.5
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 65.7 78.3 90.9 103.5

2024 Ultra - Courier · Express · Parcel