Mallrat e Ndaluara për dërgesa Postare

  • Kreu
  • Mallrat e Ndaluara për dërgesa Postare
Ultra - Courier · Express · Parcel

Mallrat e Ndaluara për dërgesa Postare

1.Produkte të ndaluara për transport Postar

Mallrat e ndaluara për dërgesa postare variojnë në varësi të vendit dhe rregullatoreve vendore të doganave. Megjithatë, Unioni Postar Ndërkombëtar (UPU) ka hartuar një listë të përgjithshme të mallrave të ndaluara që nuk mund të dërgohen nëpërmjet shërbimit postar. Disa nga kategoritë e mallrave të ndaluara sipas UPU janë:

  • 1. Mallra të rrezikshme: Përfshijnë materiale të ndezshme, toksike, korrozive, radioaktive dhe të tjera që mund të shkaktojnë rrezik për sigurinë e personelit dhe të udhëtarëve.
  • 2. Substancat e paligjshme dhe drogat: Përfshijnë drogat e paligjshme, lëndët narkotike, të kontrolluara dhe substancat që mund të përdoren për prodhimin e drogave.
  • 3. Armët dhe municioni: Përfshijnë armë zjarri, municione, artikujt e lidhur me armët dhe pajisjet e ndërlidhura me to.
  • 4. Objekte të vjedhura ose të trafikuara: Përfshijnë mallra të vjedhura, kontrabandë, mallra të trafikuara pa leje dhe të tjera mallra të paligjshme.
  • 5. Mallra që shkaktojnë rrezik për shëndetin dhe sigurinë publike: Përfshijnë produkte të kafshëve të rrezikshme, substancat biologjike, kimike dhe farmaceutike që mund të shkaktojnë dëme për shëndetin dhe sigurinë e njerëzve.
  • 6. Objekte të ndalura nga ligji: Përfshijnë mallra që janë të ndaluar ose të kufizuara për t'u dërguar sipas rregullatoreve të ligjit vendas, p.sh. monedha, marka postare, dokumente zyrtare, etj.

Kujtojuni se kjo është një listë përgjithësuese dhe mund të ndryshojë në varësi të rregullatoreve vendore. Para se të dërgoni një dërgesë, është më mirë të kontrolloni rregulloret doganore të vendit pranues për të siguruar që mallrat që dëshironi të dërgoni janë lejuar dhe nuk janë në listën e mallrave të ndaluara.

2024 Ultra - Courier · Express · Parcel